KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Căn cứ Hướng dẫn số 13/HD-PGD ngày 24/6/2015 về tuyển sinh năm học 2015 – 2016;
– Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn xã Ea M’Nang, trường TH Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

KE HOACH TUYEN SINH LOP 1 NAM HOC 2015 - 2016

 PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT

     Số: 01/KHTS-LTK

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ea M’Nang, ngày 05 tháng 07 năm 2015

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2015 – 2016

– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Hướng dẫn số 13/HD-PGD ngày 24/6/2015 về tuyển sinh năm học 2015 – 2016;

– Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn xã Ea M’Nang, trường TH Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Việc tuyển sinh nhằm thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tăng cường kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

– Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không nhận trẻ em sinh năm 2010), huy động hết trẻ khuyết tật ra học hòa nhập.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

– Đảm chính xác, công bằng, khách quan.

– Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch tuyển mới năm học 2015 – 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Čư M’gar ngày 24/6/2015.

II/ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Số lượng tuyển sinh: 125 em

2. Địa bàn tuyển sinh: Chỉ tuyển những học sinh có hộ khẩu tại xã EaM’Nang.

3. Công tác tuyên truyền, huy động trẻ em trong độ tuổi đi học: Hội đồng tuyển sinh tham mưu với ban văn hóa xã, thông báo trên loa phát thanh kế hoạc tuyển sinh của nhà trường.

4. Quy định độ tuổi: Trẻ sinh năm 2009

5. Hồ sơ tuyển sinh:

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

– Hộ khẩu gia đình( sau khi kiểm tra xong hộ khẩu học sinh, hội đồng tuyển sinh trả lại phụ huynh)

– Đơn xin nhập học

– Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi

– Các loại hồ sơ ưu tiên (nếu có): Giấy chứng nhận con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con những người được hưởng chính sách như thương binh, con anh hùng lao động, con anh hùng quân đội, con hộ nghèo

6. Thời gian tuyển sinh:

Từ 15 tháng 7 năm 2015  đến 25 tháng 7 năm 2015 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Buổi sáng từ 7g30’ đến 11h, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h.

7. Tiếp nhận hồ sơ:

Nhà trường tuyển sinh ở hai điểm:  Phân hiệu thôn 3 và điểm trường chính.

III/ Tổ chức thực hiện:

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ phụ huynh để đảm bảo công tác tuyển sinh nhẹ nhàng, tránh gây rắc rối, phiền hà. Kiểm tra hồ sơ đầy đủ, thực hiện đúng các quy định về công tác tuyển sinh.

     Nơi nhận:                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

          – Phòng GD&ĐT Cư M’gar (Báo cáo)

            – UBND xã Ea M’nang (Báo cáo)

            – Hội đồng tuyển sinh (Thực hiện)

            – Lưu VT, HSTS                                                                               Võ Thị Thanh Thủy