TẬP HUẤN SEQAP CUỐI NĂM 2015

TẬP HUẤN SEQAP CUỐI NĂM 2015

Lượt xem:

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT TỔ CHỨC CÁC MODUN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN             Thực hiện Công văn số 321/SGDĐT – SEQAP, ngày 27/03/2014 của Sở giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2014,  2015; Hướng dẫn số 63/PGDĐT V/v tập huấn, bồi... ...