Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1253/SGDĐT-KHTC 25/08/2021 Công văn, V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021 – 2022.
Quyết định số 1074/QĐ-UBND 11/05/2021 Quyết định, Thông báo, Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.
Số 02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên